ŚWIETLICA SZKOLNA

Regulamin świetlicy szkolnej

w czasie pandemii COVID-19

Organizacja pracy świetlicy z uwzględnieniem wytycznych MZ, MEiN i GiS

​Założenia organizacyjne:

 • Rodzic lub opiekun prawny powinien zapisać ucznia do świetlicy szkolnej składając WNIOSEK O UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH (druki dostępne w świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły, zapisy do 30 września)

 • Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

            - czas pracy rodziców,

            - inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole;

 • Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci rodziców pracujących. Pobyt dziecka w świetlicy jest nieodpłatny.

 • Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz.: 6:30 – 16:30.

 • Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, zgodnie z planem pracy i dnia.

 • Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się poza świetlicą na świeżym powietrzu, szczególnie gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

 • Na 25 uczniów przypada jeden wychowawca, w momencie gdy grupa jest liczniejsza dochodzi kolejny wychowawca.

 • Uczniów klas 1-3 przyprowadzają do świetlicy nauczyciele prowadzący ostatnią lekcję

       z tymi uczniami.

 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa
  i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej, jak również w czasie dowozu dziecka do szkoły.

 • Rodzice czekają przed szkołą na przyjęcie dziecka, zachowując przepisowe odległości (min. 1,5m )

 • Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 • Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie przed przyjściem na świetlicę, po jej opuszczeniu, po powrocie ze spaceru, przed posiłkiem oraz po skorzystaniu z toalety.

 • Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają:
  - własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze, nie mogą wymieniać się nimi między sobą;
  - własne jedzenie i picie, którym nie dzielą się z innymi.

 • Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do odrębnego pomieszczenia   z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

 • Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                  w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji .

Zadania świetlicy szkolnej:

 • Świetlica szkolna pełni rolę opiekuńczo-wychowawczą przed i po lekcjach od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wakacji i ferii zimowych.

 • Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, tj. w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki oraz w zakresie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych.

 • Zapewnia wychowankom warunki do bezpiecznej zabawy, odpoczynku i samodzielnej pracy oraz umożliwia wszechstronny rozwój osobowości.

 • Zajęcia w świetlicy rozwijają, uczą współpracy w grupie, odpowiedzialności za mienie wspólne oraz zasad dobrego zachowania.

 • Zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, kształtuje właściwe postawy społeczno-moralne oraz nawyki kultury życia codziennego.

 • Wdraża uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabia nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

 • Umożliwia ujawnienie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 • Upowszechnia zasady kultury zdrowotnej, kształtuje nawyki higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

 • Daje sposobność skorzystania z pomocy wychowawców lub rówieśników i odrobienia zadań domowych, powtórzenia materiału i przygotowania się do lekcji.

Prawa  i obowiązki ucznia przebywającego w świetlicy:

Uczeń ma prawo do:

 • Respektowania swoich praw i obowiązków;

 • Uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;

 • Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

 • Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

 • Życzliwego, podmiotowego traktowania;

 • Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

 • Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

 • Bezpiecznie zorganizowanej opieki wychowawczej;

 • Poszanowania godności osobistej.

Uczeń ma obowiązek:

 • Słuchać nauczycieli.

 • Bezpiecznie się bawić.

 • Stosować formy grzecznościowe.

 • Dbać o ład i porządek, odkładać rzeczy na miejsce.

 • Szanować mienie własne i wspólne.

 • Korzysta z gier i przyborów za pozwoleniem nauczyciela.

 • Nie krzyczeć, nie obrażać innych, nie bić się.

 • Uczestniczyć w zajęciach.

 • Nie opuszcza świetlicy bez zgody nauczyciela.

Dokumentacja świetlicy szkolnej

 • Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.

 • Ramowy rozkład dnia Świetlicy szkolnej.

 • Dziennik zajęć świetlicowych.

 • Deklaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

 • Upoważnienie do odbioru dziecka wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 • OŚWIADCZENIE-UPOWAŻNIENIE do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią.

 • Regulamin świetlicy szkolnej.

Postanowienia końcowe

Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, dyrektora szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Uwaga!

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej rzeczy.

Wyprawka

Druki do pobrania

Świetlica - wniosek o udział dziecka w zajęciach świetlicowych
ikonka dokumentu PDF - link do: Wniosek o udział dziecka w zajęciach świetlicowych - do pobrania w pdf
ikonka dokumentu WORD - link do: Wniosek o udział dziecka w zajęciach świetlicowych - do pobrania w doc
Świetlica - oświadczenie / upoważnienie do odbioru dziecka
ikonka dokumentu PDF - link do: Oświadczenie / upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy - do pobrania w pdf
ikonka dokumentu WORD - link do: Oświadczenie / upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy - do pobrania w doc

Świetlicowa galeria

Zgodnie z regulaminem świetlicy, dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną na początku roku szkolnego dostarczają:

- chusteczki suche i mokre
- ręcznik papierowy