PROJEKTY

"Kompetentne szkoły
- poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory"

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego


Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego

i średniego Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Celem tego projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół nr 2

im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Żorach oraz w trzech żorskich szkołach podstawowych:

SP 15 z Oddziałami Sportowymi, SP 6 im. Tadeusza Kościuszki i SP 4 z Oddziałami Sportowymi

i Mistrzostwa Sportowego. Projekt obejmie grupę 502 uczniów i 172 nauczycieli z tych szkół.

W ramach tego projektu  zaplanowano:
- organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową,  kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów
- organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE
-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych

 

Wartość projektu: 1 320 268,64 zł

Wartość dofinansowania: 1 188 241,78 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości

1 122 228,34 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 31.12.2022 r.

projekt_logo nowe.jpg

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Dokumenty do pobrania:

formularz rekrutacyjny-uczeń_doc   (0.75MB)

deklaracja uczestnictwa-uczeń_doc    (0.75MB)

oświadczenie uczestnika projektu_doc   (0.75MB)