INNOWACJE PEDAGOGICZNE

"W angielskim rytmie Zumby"

Podstawa prawna:

       z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.)

Temat innowacji: „W angielskim rytmie Zumby"

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa

Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach

Autorzy innowacji: Izabela Głowacka, Marta Gawełczyk

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Adresaci innowacji: uczniowie klasy 1a i 3a

Nauczyciele przewidziani do udziału w innowacji: Izabela Głowacka, Marta Gawełczyk

Czas trwania innowacji: listopad 2022 r. – maj 2023 r.

                  

 

Ogólne założenia innowacji

Innowacja przeznaczona jest do realizacji w szkole podstawowej.

Zdrowie jest jednym z najważniejszych życiowych priorytetów człowieka. Warunkiem dobrego zdrowia jest odpowiednia sprawność fizyczna, dobre samopoczucie, umiejętności współdziałania w grupie, praca nad własną osobowością, odporność emocjonalna. Uczniowie szkoły podstawowej posiadają pewną wiedzę oraz umiejętności w zakresie dbania o własne zdrowie, samorozwój.

W okresie dojrzewania zaczynają mocniej interesować się swoją sylwetką oraz zdrowym stylem życia. Pragną dorównać rówieśnikom, zależy im na ich ocenie. Często nawet niewielkie niepowodzenia w szkole rzutują na ich samoocenę. Nauka poprzez zabawę, ruch umożliwia lepsze przyswajanie wiedzy, zdobywanie wiadomości. Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej nie zawsze jest możliwość na rozwijanie umiejętności językowych na wyższym poziomie. Podczas zabawy, tańca, swobodnego śpiewu uczniowie nieświadomie wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności, dlatego postanowiłyśmy wprowadzić innowację pedagogiczną:

„W angielskim rytmie Zumby”

 Jesteśmy pewne, że opracowana przez nas innowacja wzbogaci i poszerzy wiedzę

i umiejętności uczniów w zakresie poznania języka angielskiego.

 

Cele:

 • wzbogacanie słownictwa czynnego,

 • samorozwój, nauka samooceny, samoakceptacji,

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,

 • kształtowanie prawidłowej wymowy w języku angielskim,

 • pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczącej prawidłowej postawy ciała,

 • redukcja stresu i umiejętności relaksacji, wzrost motywacji do działania na rzecz siebie        i innych,

 • integracja zespołów klasowych, akceptacja innych, rozwijanie asertywności,

 • kształtowanie  poczucia własnej wartości, kultury osobistej oraz szacunku dla innych kultur,

 • poznanie nowych form organizacji, oraz budowanie nawyków, aktywnego spędzania czasu wolnego,

 

Sposoby i warunki realizacji

Innowacja będzie realizowana w sali językowej oraz gimnastycznej. Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach raz w miesiącu przez 1 godzinę lekcyjną w ramach zajęć z rytmiki

oraz języka angielskiego. Po nauce tańca pod nadzorem instruktora Zumby, uczniowie ten

sam układ taneczny, ale w wersji karaoke będą kontynuowali na lekcji angielskiego. Klasa

pod opieką p. Marty Gawełczyk pozna słownictwo zawarte w piosence, nauczy się prawidłowej wymowy i tańcząc oraz śpiewając, utrwali je. Swoje umiejętności uczniowie przedstawią podczas uroczystości szkolnych.

 

Metody pracy:

 • aktywizujące

 • praktyczne

 • problemowe

 • podające

 

Treści innowacji

Umiejętności:

1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz poszczególne cechy motoryczne.

2. Ćwiczenia stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego

   i nerwowego.

3. Zumba - budowanie prostych choreografii.

4. Nauka  podstawowych rytmów Zumby:

 • merengue,

 • salsa,

 • cumbia,

 • reggaeton

5. Nauka czytania w języku angielskim.

6. Śpiew piosenek w języku angielskim.

Przewidywane efekty

Celem wprowadzenia innowacji jest podniesienie poziomu umiejętności językowych poprzez słuchanie muzyki  i śpiew. Uczniowie biorąc udział w zajęciach, zdobędą wiedzę oraz podniosą swoją sprawność fizyczną, jak i zdolność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim.

Utwory wykorzystywane podczas innowacji:

 1. In the getto.

 2. Merry Christmas

 3. Jungle bells

 4. Jump Jump

 5. Iko Iko

 6. Better when I'm dancing

 

Ewaluacja innowacji:

1. Obserwacje uczniów podczas lekcji języka angielskiego.

2. Samoocena realizujących innowację nauczycieli.

3. Udział uczniów w akademiach i uroczystościach - prezentacja zdobytych umiejętności.