INNOWACJE PEDAGOGICZNE

"Od rytmiki do tańca"

​Podstawa prawna:

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.)

 

Autor innowacji: Izabela Głowacka

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: edukacja wczesnoszkolna

Adresaci innowacji: uczniowie klas sportowych I - III

Nauczyciele przewidziani do udziału w innowacji: Izabela Głowacka

Czas trwania innowacji: lata 2019-2022

                  

1. Ogólne założenia innowacji:

Innowacja przeznaczona jest do realizacji w I etapie kształcenia w szkole podstawowej.  Zawiera elementy edukacji muzycznej i motoryczno-zdrowotnej. Realizowanie jej pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką.

Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

 

2. Uzasadnienie powstania innowacji

Zabawy ruchowe pełnią ważną rolę w wieku wczesnoszkolnym jak i w latach następnych, gdyż kształtują sprawność dzieci, koordynację ruchów, a także orientację przestrzenną.

Muzyka, wykorzystywana do zabaw rytmicznych wpływa na aktywność dzieci, pobudza je emocjonalnie, sprawia, że dziecko wyrabia w sobie estetyczną postawę oraz kształtuje się u niego kultura ruchowa.

W zabawie ruchowej muzyka może przybierać różnorodny charakter. Wybierając muzykę należy pamiętać o tym, iż może ona mieć różną dynamikę, tempo czy nastrój. Może pobudzać lub hamować dzieci, które podporządkowując się muzyce doznają różnych uczuć, od piękna po harmonię i równowagę wewnętrzną.

Ruch i zabawa przy udziale muzyki wpływają w istotny sposób na prawidłowy rozwój fizyczny, na koordynację ruchów, postawę, a także samodyscyplinę. Pomaga to w kształtowaniu poczucia   więzi   z   grupą,   uczy   działania    w  zespole,    ma  duże  znaczenie   wychowawcze

i uspołeczniające.

 

3.  Użytkownicy programu

a)uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej klas sportowych,

b)wykwalifikowany nauczyciel, który zna teorię muzyki i umie grać na instrumencie muzycznym. Nauczyciel ten w oparciu o innowację realizuje założone cele, układa rozkład materiału, trafnie dobiera i stosuje środki i materiały dydaktyczne, prowadzi dokumentację przebiegu procesu kształcenia muzycznego.

c)rodzice, którzy aktywnie mogą wspierać dziecko w jego twórczej pasji.

 

4. Warunki realizacji  

Realizacja  trzyletniego  cyklu  rozpocznie  się  w  klasie pierwszej  w roku szkolnym  2019/2020 i kontynuowana będzie w następnych latach. Uczniowie jedną godzinę lekcyjną   w tygodniu odbywać będą w grupie około 20- osobowej. Sala, w której odbywać się będą zajęcia, wyposażona będzie w podstawowy sprzęt muzyczny – keyboard, liczne instrumenty perkusyjne, odtwarzacz płyt CD, laptop, głośnik. Do dyspozycji dzieci będą także liczne śpiewniki, plakaty muzyczne, przybory szkolne i zabawki przydatne w edukacji muzycznej.

 

5. Cele ogólne:

Głównym celem zajęć muzyczno-ruchowych jest zapewnienie każdemu dziecku

warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

 

6.Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych

 • Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia

 • Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości

 • Doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych

 • Rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się

 • Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego

 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej

 • Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej

 

7. Metody pracy

 • Aktywizujące

 • Praktyczne

 • Problemowe

 • Podające

Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności zaplanowaliśmy kształcić w danej chwili.  Zatem najlepszymi metodami są te,  które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

W rozwoju muzycznym dziecka ważną rolę pełnią zarówno twórcze jak i odtwórcze zabawy muzyczno-ruchowe, jak np.:

 • ćwiczenia muzyczne do słuchanej muzyki lub tekstu

 • zabawy ruchowe

 • ilustracje ruchowe do słuchanych utworów

 • inscenizacje treści utworów

 • improwizacje rytmiczne i ruchowe

 • taniec

Olbrzymia różnorodność możliwości kontaktu dziecka z muzyką powoduje, że poprzez zabawę kształtuje się u niego pozytywny stosunek do muzyki, poczucie rytmu, słuchu oraz aktywność twórcza. Ponadto dziecko uczy się współdziałania w grupie, a także samodyscypliny.

Muzyka to rytm, któremu jesteśmy podporządkowani od dzieciństwa (stałe pory karmienia, snu). Im rytmiczniej przebiega dzieciństwo, tym stan psychiczny i fizyczny dziecka jest lepszy.

 

8. Formy:

 • ruch przy muzyce

 • gra na instrumentach

 • śpiew

 • ćwiczenia muzyczno – ruchowe

 • ekspresja ruchowa

9.Przegląd tematyki zajęć:

 • nauka piosenek

  • śpiew

  • zabawy z wykorzystaniem piosenki

  • ilustracje muzyczne

  • wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych,

  • wykonywanie ćwiczeń słuchowych, oddechowych oraz kształtujących prawidłową dykcję,

  • udział w imprezach, uroczystościach szkolnych oraz konkursach.

 • gra na instrumentach

 • próby wydobycia dźwięków z różnorodnych przedmiotów,  

 • zapoznanie z nazwą i wyglądem wybranych instrumentów muzycznych,

 • rozpoznawanie instrumentów muzycznych po ich brzmieniu,        

 • rozwiązywanie zagadek dźwiękowych,        

 • nauka gry na wybranych instrumentach muzycznych,           

 • improwizacje gry na poznanych instrumentach muzycznych wg pomysłów dzieci,

 • tworzenie instrumentów

 • zapisywanie rytmów

 • ruch przy muzyce

 • rozwijanie małej i dużej motoryki

 • reakcja na różne rodzaje akompaniamentu,

 • sprawne ustawianie się na sygnał słowny i dźwiękowy,

 • organizowanie przestrzeni

 • taniec w grupie, parach

 • taniec nowoczesny

 • taniec ludowy

 • zabawy ruchowe przy muzyce

 • improwizacja swobodna lub ukierunkowana

 • improwizacja ruchowa z rekwizytem lub bez

 • ćwiczenia rytmiczne

 • reagowanie na dźwięki wysokie, niskie i średnie

 • rozróżnianie dynamiki o różnym natężeniu – głośno, cicho, średnio oraz o natężeniu stopniowym – coraz ciszej, coraz głośniej ( decrescendo i crescendo)

 • określanie tempa szybkiego, wolnego i umiarkowanego

 • reakcja ruchowa na akcent regularny i nieregularny

 • ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne

 • słuchanie muzyki w tym także klasycznej

 • reakcja ruchowa na akcent regularny i nieregularny

 • powtarzanie głosem motywów melodyczno- rytmicznych

 • ćwiczenia oddechowe

 • ćwiczenia rytmiczne

 

10. Zakładane rezultaty:

  Uczeń:

 • rozpoznaje dźwięki dłuższe i krótsze.

 • recytuje rytmicznie proste teksty z uwzględnieniem tempa, dynamiki, intonacji i barwy głosu.

 • śpiewa poprawnie poznane piosenki.

 • zna i wykonuje podstawowe kroki tańca ludowego.

 • wyraża ruchem określone stany i sytuacje.

 • interpretuje ruchowo treści piosenek.

 • reaguje ruchem na zmiany miary taktu.

 • reaguje ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie.

 • realizuje ruchem wartości rytmiczne.

 • rozpoznaje nastrój w muzyce.

 • gra na instrumentach perkusyjnych

 • bierze czynny udział w imprezach szkolnych i lokalnych

 • umie współpracować w zespole

 

11.Ewaluacja innowacji
Celem ewaluacji jest pozyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji muzycznej i tanecznej.
Diagnozę   stanowią  publiczne  prezentacje  na  uroczystościach  szkolnych,  międzyszkolnych

i lokalnych takich, jak:
- Dzień Babci i Dziadka
- Święto Rodziny (Dzień Matki, Dzień Ojca)
- Zakończenie roku szkolnego, akademie
- konkursy szkolne, zewnętrzne
Przy ocenianiu postaw będzie brane pod uwagę:
- poziom zadowolenia dziecka z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych 

  w procesie tworzenia
- zaangażowanie dziecka
- wiara we własne możliwości, która przejawiać się będzie poprzez spontaniczne 

  podejmowanie nowych zadań
- samodzielność w rozwiązywaniu problemów
- umiejętność pracy w grupie
- jego aktywność w realizacji działań
Doskonałą oceną są również opinie rodziców i innych nauczycieli.
Wyniki diagnozy pozwolą na określenie przydatności innowacji oraz dadzą wskazówki
do ewentualnego uzupełnienia czy zmodyfikowania.