"Popłyńmy na szczyt"

„Ciągle stawiasz jedną stopę przed drugą,

a potem pewnego dnia oglądasz się za siebie i wspiąłeś się na górę”.

                                                                                                     Tom Hiddleston

       

 

Autorzy:  mgr Izabela Głowacka, mgr Ewa Kliś, 

                 mgr  Barbara Nowicz, mgr Joanna Warzycha-Boszkowicz

                       

Termin realizacji: 1.10.2021 – 24.06.2022r.

 

Wstęp

Ideą przyświecającą innowacji pedagogicznej „Popłyńmy na szczyt” jest przede wszystkim integracja międzyszkolna dwóch środowisk - uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi oraz zacieranie różnic pomiędzy nimi poprzez aktywność fizyczną. Innowacja ta ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, jak również stara się zmierzyć

z konsekwencjami pandemii oraz zdalnego nauczania, które spowodowało znaczny spadek aktywności ruchowej wśród uczniów, wzrost otyłości, a co za tym idzie ryzyko rozwinięcia chorób z tym związanych. Innowacja obejmuje treści i zajęcia praktyczne dostosowane do możliwości uczniów zarówno w pełni sprawnych, jak również z upośledzeniem umysłowym

w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz  uczniów z autyzmem, czy zespołem Aspergera. Poprzez wykorzystanie w Innowacji środowiska wodnego, staje się ona dostępna dla każdego, bez względu na swe ograniczenia. W połączeniu z aspektem turystycznym staje się niezwykle interesująca dla uczniów oraz zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu, również poza szkołą.

 

Charakterystyka Innowacji Pedagogicznej „Popłyńmy na szczyt”

 Program innowacje adresowany jest do dwóch grup uczniów. 

 1. Pierwsza grupa to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi

      i Mistrzostwa Sportowego w Żorach. Są to trzy klasy (jedna klasa II oraz dwie klasy III).

  2. Druga grupa to uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. Są to klasy, które

      w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają na zajęcia w ramach lekcji wychowania

      fizycznego odbywające się na basenie miejskim w Tychach.

 

Innowacja, to próba odpowiedzi na zainteresowania uczniów oraz pomoc w odkryciu czy  rozwijaniu istniejących już pasji. To również próba ukazania, jak w aktywny sposób można ciekawie spędzać czas wolny. To stwarzanie okazji do poznawania własnego regionu. To chęć rozbudzenia turystycznych pasji oraz ukazanie piękna środowiska lokalnego (Beskid Śląski), zapoznanie z tematyką górskich wypraw. Innowacja jest ukierunkowana na uaktywnienia młodego człowieka w społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym.

Innowacja będzie łączyć pływanie z turystyką górską.

Pływanie uważa się za jedną z najzdrowszych form aktywności fizycznych. Ćwiczenia

w wodzie, połączone z pokonywaniem oporu, kształtują wszystkie partie mięśniowe. Pływanie ma również działanie korekcyjne. Przyczynia się w szczególności do  usuwania nadmiernych krzywizn kręgosłupa czy powiększenia pojemności płuc. Można zatem powiedzieć, że nauka pływania szczególnie dla dzieci jest nie tylko zalecana, ale także potrzebna.

 

W pierwszym etapie nauki pływania, ważniejsze od celów sportowych jest:

 • aspekt rekreacyjny  -  rozbudzenie ciekawości do zajęć, dobrej zabawy,

 • aspekt zdrowotny - czyli korygowanie wad postawy i polepszanie wydolności organizmu potrzebne w dalszej nauce pływania i treningu pływackiego,

 • aspekt higieniczny i leczniczy - czyli wyrobienie nawyku dbałości o czystość i zdrowie swojego organizmu.

 

Innowacja Pedagogiczna „Popłyńmy na szczyt” w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach  będzie się odbywać głównie podczas zajęć wychowania fizycznego na basenie miejskim. Nauka prawidłowej techniki pływania stylów pływackich, skoków do wody czy nawrotów będzie odbywać się poprzez zabawę. Podczas tej zabawy uczniowie będą mieli możliwość pokonywać swoje słabości oraz zdobywać przysłowiowe szczyty. W czasie każdych zajęć pokonają

w dowolny sposób określony dystans, który zsumowany będzie odpowiednikiem wysokości górskich szczytów.  

 

Dla uczniów klas mistrzostwa sportowego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Żorach będzie to rozszerzenie realizowanej przez trenerów Innowacji pt. „Jak rybka w wodzie”.

 

Wędrówka jest zarówno formą rekreacji, jak i sportem, podczas którego można odkrywać nowe miejsca i kontemplować otaczający nas świat. Piesze wycieczki wpływają korzystnie na nasze samopoczucie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Kontakt z naturą i urokliwe widoki stanowią kolejną zaletę aktywnego wypoczynku w górach. Przebywając w miejscu wolnym od zgiełku, hałasu i ingerencji człowieka, łatwiej skupić się na pięknie natury oraz bogactwie flory

i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Ponadto, podczas górskiej wycieczki możemy zgromadzić wiele niezapomnianych wspomnień i zapisać w pamięci mnóstwo pięknych widoków. Zdobywanie szczytów jest także dobrą formą podniesienia pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Podczas swojej przygody z Innowacją Pedagogiczną „Popłyńmy na szczyt” uczniowie poznają piękne pasmo górskie w swojej najbliższej okolicy, czyli Beskid Śląski oraz zapoznają się

z najważniejszymi jego szczytami. Wysokość danego szczytu będzie odpowiadała sumie basenowych długości pokonanych na zajęciach wychowania fizycznego. Każdy z uczestników Innowacji będzie posiadał „Paszport,” w którym odnotowane zostaną wszelkie jego postępy. Odległości będą dostosowane personalnie, do możliwości danego uczestnika Innowacji.

 

Motywacje wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane.

Cele ogólne:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej

 • Integracja międzyszkolna dwóch środowisk – uczniów pełnosprawnych
  z niepełnosprawnymi – zacieranie różnic między nimi,

 • Doskonalenie umiejętności pływania,

 • Wzbudzenie zainteresowania pływaniem, jako aktywnym sposobem spędzania czasu,

 • Stwarzanie dzieciom okazji do poznawania  własnego regionu,

 • Nabywanie umiejętności poruszania się na szlakach turystycznych oraz korzystania                    z przewodników, map i informatorów,

 • Popularyzacja turystyki pieszej

 • Aktywizacja rodziców i opiekunów do czynnej turystyki górskiej

 

Cele szczegółowe:

Każdy uczestnik Innowacji:

 • zna pozytywne znaczenie aktywności ruchowej,

 • wie, jak w sposób aktywny spędzać czas wolny,

 • zna korzyści płynące z aktywności ruchowej dla zdrowia organizmu,

 • zna podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym,

 • posiada szerszy zakres umiejętności ruchowych zarówno w wodzie jak i  na lądzie,

 • zna zasady bezpiecznego zachowania na pływalni i w wodzie,

 • czuje się swobodnie w wodzie,

 • doskonali podstawowe techniki pływackie,

 • wie, jak przygotować się na wycieczkę w góry,

 • przestrzega zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania w lesie i w górach,

 • zna wybrane szlaki turystycznych na terenie Besku Śląskiego,

 • zna nazwy oraz wysokości wybranych szczytów Beskidu Śląskiego,

 • poszerza swoją wiedzę z zakresu flory i fauny poznanego regionu;

 • poznaje tematykę ekologiczną,

 • zna pozytywne znaczenia lasów dla funkcjonowania przyrody i życia człowieka

 • próbuje posługiwać się mapą, przewodnikiem,

 • zgodnie współpracuje w grupie, integruje się z nią,

 • zdobywa nowe doświadczenia i buduje pozytywne relacje rówieśnicze,

 • wspólnie z rodzicami/ opiekunami spędza aktywnie czas wolny podczas górskich wycieczek

 • wierzy we własne możliwości,

 • jest tolerancyjny i otwarty na drugiego człowieka

 

Sposób realizacji celów – metody i formy pracy

Zajęcia i sposób ich realizacji przygotowane są w taki sposób, aby angażowały uczniów

o różnych umiejętnościach i stopniu sprawności fizycznej. Zajęcia pływackie będą prowadzone podczas lekcji wychowania fizycznego wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 na basenie miejskim w Tychach oraz w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi

i Mistrzostwa Sportowego Żory przez nauczycieli oraz trenerów.

Innowacja pedagogiczna rozpocznie i zakończy się wycieczką w Beskid Śląski.

Wycieczka otwierająca Innowację Pedagogiczną „Popłyńmy na szczyt” planowana jest na Kozią Górę, do schroniska „Stefanka.” Ma ona na celu zapoznanie się uczestników Innowacji oraz integrację uczniów obu szkół, którzy podczas pieszej wędrówki na górskim szlaku, wspólnie będą odkrywać piękno Beskidu Śląskiego. Podczas wycieczki uczestnicy Innowacji zapoznają się z najważniejszymi szczytami Beskidu Śląskiego i wspólnie wybiorą te, których „wysokości=basenowe długości” będą „zdobywać” podczas roku szkolnego w wodzie na swoich basenach. W czasie wycieczki, uczestnicy otrzymają również „Paszporty”, które będą towarzyszyć im podczas całego okresu trwania Innowacji.

Wycieczka jest jedną z najpopularniejszych form kontaktu z otaczającym człowieka środowiskiem. Jest to ważna metoda, stosowana w dydaktyce szkolnej, w której wykorzystywana jest jedna z ważniejszych funkcji turystyki: funkcja poznawcza. Głównym zadaniem wycieczek tych będzie integracja międzyszkolna uczniów.

 

Metody przekazywania wiadomości:

 • pokaz

 • instrukcja i objaśnienie

 • dyskusja

 • pogadanka

Metody oparte na działaniu praktycznym:

 • gry i zabawy

 • zadaniowa

 • ścisła

 • wycieczka- jako metoda aktywizująca

Formy:

 • zespołowa

 • indywidualna

 • współzawodnictwa zespołowego i indywidualnego

 

Realizując innowację „Popłyńmy na szczyt”, uczniowie będą poznawać pasmo Beskidu Śląskiego i pokonując długości na basenie „zdobywać” szczyty porównując przepłynięte długości do szczytów: (Tuł 621m, Czantoria Wielka 995m, Soszów Wielki 886m, Stożek Wielki 978m, Ochodzita 895m, Barania Góra 1220m, Malinowa Skała 1152m, Skrzyczne 1275 m, Orłowa 813m, Równica 885m, Klimczok 1117m, Stary Groń 792m, Szyndzielnia 1028m, Dębowiec 621m, Kozia Góra 683m, Błotny 917m).

 

 

Spodziewane efekty wdrożenia innowacji

 • opanowanie i doskonalenie umiejętności pływackich;

 • pewne poruszanie się bez lęku w środowisku wodnym;

 • wyrobienie i rozwinięcie prawidłowych, społecznych zachowań w grupie;

 • znajomość wybranych szczytów i szlaków Beskidu Śląskiego;

 • aktywne spędzanie czasu wolnego na wędrówkach pieszych;

 • zachęcanie rodziców i opiekunów do wspólnego spędzania wolnego czasu w górach;

 • aktywizacja rodziców i opiekunów oraz włączenie ich w turystykę górską;

 • udział w zawodach pływackich;

 • podniesienie samooceny uczniów, wzrost poczucia własnej wartości;

 • wzrost tolerancji i otwartości na drugiego człowieka;

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata;

 • rozbudzenie zainteresowania bogactwem najbliższego środowiska przyrodniczego;

 • wzrost zainteresowania florą i fauną poznanego regionu;

 • zdobycie wiedzy z zakresu ekologii.

Ewaluacja programu

Po zakończeniu zadań dokonana zostanie ewaluacja, czyli działania zmierzające do stwierdzenia w jakim stopniu założone w innowacji cele edukacyjne zostały osiągnięte, czy proponowane metody i formy pracy były skuteczne i odpowiednio dobrane. Ewaluacja będzie prowadzona w ciągu całego cyklu realizacji programu na podstawie obserwacji, sprawdzianów pływackich, uczestnictwie w zawodach sportowych, ankiet dla uczestników Innowacji.

Sporządzone również zostanie sprawozdanie z przeprowadzonej Innowacji Pedagogicznej.

 

Literatura

 • Kowalik Stanisław: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o. Gdańsk, 2009

 • Karpiński Ryszard: Pływanie- podstawy techniki, Nauczanie. Katowice 2011

 • Woch Marlena, Mariusz: Beskidy z dzieckiem. Wydawnictwo Pascal, Bielsko- Biała 2020